اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۵۲۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۹۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۸۸۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
حسین قلمی : ۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۴۵۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ صرافیان جدید طبقه زیر همکف پلاک 7

کنتور آب بازرگانی دنیای کنتور

تلفن

  • ۳۳۱۱۵۲۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۹۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۳۸۸۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • حسین قلمی : ۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۷۴۵۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ صرافیان جدید طبقه زیر همکف پلاک 7