اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۵۲۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۹۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۸۸۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
حسین قلمی : ۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۴۵۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ صرافیان جدید طبقه زیر همکف پلاک 7

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساژ صرافیان جدید طبقه زیر همکف پلاک 7

  • :
  • ۳۳۱۱۵۲۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۹۹۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۳۸۸۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • حسین قلمی : ۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۷۴۵۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای قلمی
 مدیریت
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۷۴۵۰۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۱۵۱۷۲۹

آدرس